Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 10.06.2022

Przekazujemy obowiązujące wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia          10 czerwca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - VIII aktualizacja

 

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 10 czerwca 2022 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195, ze zm.)

1

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej placówki szkolno-opiekuńczej
– małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Placówki szkolno-opiekuńcze
różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań
wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec
powyższego dyrektor/ kierujący placówką szklono-opiekuńczą, w zależności od istniejących warunków
(w tym m. in. lokalowych, sanitarnych itp.) i zasobów kadrowych posiada kompetencje do
podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie
placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie tej placówki.
Należy mieć też na uwadze poniższe zasady.
Organizacja opieki w podmiocie:
 Dyrektor placówki szkolno-opiekuńczej może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa
zdrowotnego w regulaminie placówki.
 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
 Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności
myły ręce wodą z mydłem.
 Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji
lub choroby zakaźnej.
 Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności
zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za
zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków
ostrożności (tylko osoba zdrowa).
 Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać
o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie
przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.

2
 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, bądź innych urządzeń do
bezdotykowego pomiaru temperatury.
 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję
choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi
nadmierne grupowanie się osób (dzieci).
 Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny
w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce),
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się
zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze,
nie liż zabawki).
 Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu
na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania
z terenów rekreacyjnych.
 Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu.
 Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu
zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie
po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety.
 Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje
(tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych).
 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
 Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie
były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 Rekomenduje się, aby placówka dysponowała indywidualnymi środkami ochrony osobistej do
ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów
higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).
 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie
pojemników na odpady.
3
Gastronomia:
 Przy organizacjiżywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, należy zapewnić warunki higieniczne
wymagane przepisami prawa.
 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:
 Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
 Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub
sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby
zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność
wzywa pomoc medyczną.
 W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie
skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony
indywidualnej,środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru,
w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych.
 Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania
zgodnie z procedurami podmiotu.
 Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

 

Załączniki - instrukcje:
- mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
- dezynfekcji rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
-wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
-zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f83687

Data dodania: 2022-11-20 16:54:18
Data edycji: 2022-11-20 16:55:55
Ilość wyświetleń: 383
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej