Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Przedszkola nr 20 w Otwocku - Mlądzu

 

 1. Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach od 7.00do 17.00

 2. Dzieci należy przyprowadzać od godziny 7.00 do 8.30, a odbierać od 15.00 do 17.00 lub w każdym innym czasie pracy placówki po uprzednim zgłoszeniu.
 3. Spóźnienia dzieci należy zgłaszać telefonicznie /22 779 71 68/ lub osobiście do godziny 9.00.

 4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną pełnoletnią osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

 5. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną lub tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku, np. upojenie alkoholowe.

 7. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie wprowadzić do sali i przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

 8. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Rodzice (opiekunowie prawni), osoby upoważnione odbierają dziecko bezpośrednio z sali. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi. O d tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 9. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego uiszczania opłat za przedszkole w dniach ustalonych do 10-każdego miesiąca.

 10. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacjach określonych w statucie.

 11. Do przedszkola może uczęszczać jedynie zdrowe dziecko.

 12. Rodzice zobowiązani są informować przedszkole o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 13. Po przebytej chorobie zakaźnej dziecka, rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 14. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 15. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

- przestrzeganie niniejszego regulaminu i statutu przedszkola oraz rozkład dnia,

- respektowanie uchwał i zarządzeń dyrektora i Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

podjętych w ramach ich kompetencji,

- zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

Data dodania: 2022-09-11 10:44:48
Data edycji: 2022-09-11 10:46:00
Ilość wyświetleń: 636
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej