Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady rekrutacji do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

      Od 27 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola nr 20 w Otwocku na rok szkolny 2023/2024. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.  W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie  zamieszkałe w Otwocku. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: www.otwock.formico.pl
 • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
 • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.
Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i harmonogramem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wprowadzonych  Zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwocka:  Nr 7/2023 i Nr 15/2023

Harmonogram rekrutacji:

 • Od 20 do 24 lutego do godz. 12 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza już dziecko ( wersja papierowa).

  Proszę pamiętać, że nie złożenie w określonym terminie deklaracji o kontynuowaniu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 • Od 27 lutego od godz. 9 do 10 marca do godz. 15– składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach. Wniosek można pobrać także w przedszkolu od nauczycieli.
 • Od 13 do 24 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
 • 27 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 27 do 31 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
 • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 4 kwietnia –w terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego

 

SZCZEGÓŁOWE INORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO OTWOCKICH PRZEDSZKOLI  ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OŚWIATY MIEJSKIEJ.

 

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Data dodania: 2022-09-11 12:59:47
Data edycji: 2023-02-12 20:13:25
Ilość wyświetleń: 382
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej